Prisjusteringer

Nyt midlertidigt materialetillæg pr. 1. juni 2021 (English translation during w. 18 below)

Kære kunde

I løbet af de seneste uger er situationen med mangel på materiale samt omkostninger til råmaterialer, transport og emballage fortsat med at stige, hvilket desværre gør, at vi nu tvinges til at advisere en yderligere prisjustering udover den, som træder i kraft den 1. maj 2021.

På baggrund af dette kommer vi til at tilføje et midlertidigt materialetillæg på 7,9% på hele vores sortiment, som vil gælde for alle ordrer, der afgives fra 1. juni 2021. På kabler gælder materialetillægget på kobberbase 150 (pris før kobbertillæg).

Grunden til, at vi vælger et materialetillæg i stedet for at ændre brutto- og nettopriser, er, at vi kan fjerne materialetillægget, så snart priserne er vendt tilbage til normalt niveau.

Siden andet kvartal af 2020 har den globale pandemi været fulgt af et kraftigt økonomisk opsving i både Asien og Nordamerika, hvilket har forårsaget mangel på råmaterialer. Denne tendens er steget kraftigt i de seneste måneder og uger.

På det seneste har flere globale leverandører af råmaterialer påberåbt sig force majeure. Priserne for visse typer termoplast samt kobber, stål og aluminium er steget med 20-30% indenfor de seneste måneder. Den stigende efterspørgsel efter råvarer har også medført en betydelig omkostningsstigning inden for logistik og emballagematerialer.

Vi gør vores bedste for at minimere effekten af disse omkostningsstigninger, men vi kan desværre ikke absorbere det fuldt ud. Vores globale indkøbsteam er konstant i kontakt med nøgleleverandører for at sikre tilgængelighed, minimere forsinkelser og i nogle tilfælde kigger efter alternative indkøbskanaler.

Det er i vores absolut største interesse at kommunikere dette med dig på en åben og ærlig måde. På nuværende tidspunkt kan vi desværre heller ikke udelukke yderligere prisstigninger, før situationen stabiliseres, og priserne begynder at falde igen.

Med venlig hilsen

Krister Karlsson
Adm. Direktør

LAPP Miltronic AB
Tlf.: +46 155 77782
Mail: Krister.karlsson(at)lappgroup.com

New temporary supplementary charge as per 1st June 2021

To our customers

Over the past few weeks, as a consequence of the situation with material shortages and a continuing rise in the costs of both raw materials, transport and packaging, we are now forced to advise you of a further price adjustment in addition to the one effective from 1 May 2021.

Against this background, from 1 June 2021, we will add a temporary supplementary charge of 7.9% on our entire range that will apply for all deliveries from 1 June 2021. This supplementary charge for materials concerns prices on copper base 150€/100kg for cables and cabling. The reason why we are applying a supplementary charge instead of changing our gross and net prices is that this will enable us to remove this supplementary charge as soon as materials prices go back to normal levels.

Since the second quarter of 2020, the global pandemic, followed by a strong economic recovery in both Asia and North America, have led to shortages of raw materials. This trend has sharply increased in recent months and weeks. Several global suppliers of raw materials have recently cited force majeure. Prices for certain thermoplastics, copper, steel and aluminium, have increased by between 20% and 30% in recent months. Increased demand for raw materials has also resulted in significant cost increases within logistics services and materials for packaging. We are doing our best to minimise the effects of these cost increases but we cannot absorb these in full. Our global purchasing team is in constant contact with key suppliers to assure access, minimise delays and in certain cases, find alternative purchase channels.

It is of the utmost importance for us to communicate this to you in an open and honest way and at this moment in time, we cannot exclude possible further price increases before the situation has stabilised and prices have started to go down again.

 

Kind regards

Krister Karlsson
CEO
LAPP Miltronic AB

Tel: +46 155 77782
Krister.karlsson(at)lappgroup.com

 

 

Prisstigning pr. 1. maj 2021 (for English see below)

Kære kunde

Den pandemi, som vi nu har levet med i et års tid, fortsætter med at påvirke os på forskellig vis. De seneste måneder har vi oplevet kraftige prisstigninger på råmaterialer og transport.Det gælder især plastgranulat, som anvendes til produktion af kabel og kabeltilbehør. Kobberjusteringer kommer fremover til at ske månedsvis og adviseres her.

Vi har arbejdet hård med at sikre både levering og omkosntingsniveauet på de materialer, vi har brug for. Desværre har vi med den stigende efterspørgsel været tvunget ud i at øge antallet af leverandører for at minimere risikoen for leveringsproblemer.

På baggrund af de stigende priser på råmaterialer samt øgede omkostninger til at sikre indkøb af råmaterialer, er vi desværre nødsaget til at justere de gældende priser med 3% på kabler og tilbehør samt 2% på konfektionerede kabler og produkter. Prisstigningen gælder priser på kobberbase 150 for kabler og tilslutningskabler.

De nye priser gælder fra og med 1. maj 2021 for både brutto- og nettopriser samt tilbud, som udløber efter 1. maj 2021.

Har du spørgsmål i denne anledning, så kontakt da gerne din LAPP konsulent eller salgschef Jens Kristensen.


Med venlig hilsen

Krister Karlsson
Adm. Direktør

LAPP Miltronic AB
Tlf.: +46 155 777 82
Mail: krister.karlsson(at)lappgroup.com

Price increase as per 1st May 2021

Dear customer,

The pandemic that we have been living with for a year now continues to affect us in different ways. In recent months, we have experienced sharp price increases for raw materials and transport. This is especially true of plastic granules, which are used for the production of cable and cable accessories. Copper adjustments will in future take place monthly and are advised here.

We have worked hard to ensure both the delivery and the cost level of the materials we need. Unfortunately, with the increasing demand, we have been forced to increase the number of suppliers in order to minimize the risk of supply problems.

Due to the rising prices of raw materials and increased costs to secure the purchase of raw materials, we are unfortunately forced to adjust the current prices by 3% on cables and accessories and 2% on ready-made cables and products. The price increase applies to prices on copper base 150 for cables and connecting cables.

The new prices apply from 1st May 2021 for both gross and net prices as well as offers that expire after 1st May 2021.

If you have questions on this occasion, please contact your LAPP consultant or sales manager Jens Kristensen.


Best regards,

Krister Karlsson
MD

LAPP Miltronic AB
Phone: +46 155 777 82
Mail: krister.karlsson(at)lappgroup.com