Webshop

Kvalitet og miljø

ISO miljø- og kvalitetsstandarder

LAPP udfører et aktivt og målrettet kvalitets- og miljøarbejde.

Et naturligt skridt i vores arbejde med vor veludviklede virksomhedspolitik har været at udvikle et kvalitets- og miljøstyringssystem for vores arbejde med kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Vores systemer er tilpasset kvalitetsstandarden ISO 9001: 2015, miljøstandarden ISO 14001: 2015  og energistandarden ISO 50001: 2011, og i dag er vi certificeret i henhold til disse tre standarder.

Kvalitet

LAPP Danmarks og LAPP Miltronic ABs altoverskyggende mål er at levere varer og tjenesteydelser inden for styre-, data, kraft- og specialkabler, kabeltilbehør og automationsprodukter. Produkterne skal opfylde kundernes krav, behov og forventninger, således at det danner grundlaget for et langvarigt og permanent samarbejde.

Vi skal fortjene vores kunders tillid som forretningspartner ved at være tillidsvækkende, lydhøre og innovative og desuden levere rette produkt, i rette mængde, til rette tid og pris.

Vi skal tænke kvalitetssikring ind i alt, hvad vi gør gennem fortsat virksomhedsudvikling og stimulering til et systematisk arbejde med optimering, hvor fokus er på kundens behov, et stimulerende og indsigtsfuld lederskab, medarbejdernes kompetencer og engagement, samt værditilvækst for vores interessenter. Det er en selvfølgelighed for os at opfylde krav indenfor love, normer og forordninger.

Vores arbejde med kvalitet er hele grundlaget for en holdbar fremtid for virksomheden på både det danske og svenske marked.

Miljøpolitik

LAPP Danmark og LAPP Miltronic AB har en forpligtelse til at beskytte miljøet. Vores overordnede miljømål er en kontinuerlig forbedring af processerne hertil samt det miljøarbejde, vi præsterer,  for at mindske påvirkningen af miljøet og anvende ressourcer på en miljømæssig holdbar måde.

Vores største fokusområder er produkter, transport, genanvendelse af affald og energieffektivisering. I det daglige arbejde skal vi tage hensyn til miljøet, bl.a. ved at minimere anvendelsen af kemikalier og ved at være nøjsomme i anvendelse af energi.

For os er det indlysende, at vi skal følge den aktuelle miljølovgivning sam andre regler og krav inden for området.

Vi skal samarbejde med og påvirke andre aktører som f.eks. vores leverandører, transportvirksomheder, kunder og myndigheder, så alle arbejder mod en miljømæssig holdbar anvendelse af vores ressourcer. Vi skal rådgive vores kunder omkring vores produkters påvirkning af miljøet, især i de tilfælde hvor vi kan anbefale et miljømæssigt bedre alternativ.

Alle medarbejdere skal deltage aktivt i vores bestræbelser for et bedre miljø.

Energipolitik

U.I. LAPP Europe forpligter sig gennem denne energipolitik at begrænse forbruget af energi og det dertil hørende CO2-udslip. Arbejdet for at nå målet vil ske på holdbar og kontinuervig vis og i overensstemmelse med lovpligtige krav. Dette arbejde baseres på energimål, som hvert år fastsættes af LAPPs øverste ledelse. Som gundlag for fastsættelse af mål ligger tidligere forbrug og produktionsdata samt effektiviseringstiltag.

Implementeringen af energipolitikken sker via et kompet energihåndteringssystem, hvor:

  • energiforbruget konstant måles og overvåges.
  • betydende energiaspekter registreres, kontrolleres og kommunikeres ud regelmæssigt.
  • energiflowet registreres og opdateres kontinuerligt.
  • energieffektiviteten for processer og aktiviteter konstant kontrolleres, evalueres og kontinuerligt forbedres.
  • energibesparende foranstaltninger planlægges og implementeres.
  • der foretages en regelmæssig vurdering af muligheder og risici for alle relevante krav og interessenter.
  • resultater fra energibesparende foranstaltninger regelmæssigt registreres, analyseres og måles.
  • ledelsen stiller de nødvendige ressourcer og information til rådighed for at kunne opnå målet for energibesparelse.

Samarbejde med medarbejdere, samarbejdspartnere og interessenter er altafgørende for et succesfuld resultat af energipolitikken. De ansatte informeres løbende om energibesparelsessystemet og deres rolle i den forbindelse.

For at sikre kontinuerlige forbedringer af energiforbruget gælder energipolitikken for alle områder, aktiviteter og procedurer i virksomheden.

Arbejdsmiljøpolitik

LAPP Miltronic ønsker at være en god og sikker arbejdsplads, der fremmer medarbejdernes sundhed og udvikling. Det er vigtigt for os, at kravene til arbejdet er tilpasset personens vilkår både fysisk og psykisk. Kompetencer og arbejde skal matche hinanden.

Vi arbejder på konstant at forbedre og udvikle en fysisk, organisatorisk og socialt sund og kompetencegivende arbejdsplads for alle medarbejdere, hvor risici for arbejdsskader og arbejdsbetinget dårligt helbred forebygges og minimeres.

Arbejdsmiljøaktiviteterne er et fællesanliggende for virksomheden, arbejdsmiljøteamet, arbejdsmiljørepræsentanterne og den enkelte medarbejder og udføres i samarbejde. Alle medarbejdere skal være og føle sig involveret i vores arbejdsmiljøarbejde og vide, hvilke risici der er.

Vi lægger stor vægt på, at overvågning og udvikling af arbejdsmiljøet er en naturlig del af virksomheden. Det gør vi gennem målsamtaler, arbejdsmiljørunder, arbejdspladsmøder, aktivt arbejde i arbejdsmiljøteamet og gennem aktiviteter i den daglige drift.

Vi udfører et systematisk arbejdsmiljøarbejde i henhold til arbejdsmiljølovgivningen og andre krav, der er relevante for virksomheden. Vi evaluerer løbende virksomhedens indsats på arbejdsmiljøområdet for at kunne forebygge arbejdsskader og dårligt helbred samt for at lave løbende forbedringer i både det daglige og det langsigtede arbejdsmiljøarbejde.