Webshop

Information om priser

Ændring af materialetillæg pr. 1. maj 2022 (English translation below)

Kære kunde

Det er med stigende bekymring, at vi alle følger den udvikling, der finder sted i Østeuropa, og som er eskaleret i løbet af første kvartal. Vores tanker går til de lokale og dem, der er ramt af konflikten. Konflikten og dens konsekvenser viser, hvor vigtigt et tillidsfuldt og pålideligt samarbejde er, men også hvor afhængige vi er af, hvad der sker globalt.

Situationen på markedet er fortsat ustabil, og den tendens vi i LAPP har set det seneste år under pandemien, vil desværre også fortsætte ind i andet kvartal af 2022. Vi ser ind i en fortsat udfordring med stigende priser og manglende adgang til råvarer, transport og emballage.

De stigende energipriser er en ustabil faktor, der oftere og oftere går igen som årsag til øgede produktionsomkostninger. Også det begrænsede udbud af råvarer og de lange leveringstider gør, at vores produktion nogle gange er tvunget til at prioritere efter hvad, der er muligt at producere, hvis der f.eks. er mangel på en komponent eller andet materiale.

Vi arbejder naturligvis målrettet og fokuseret på at fastholde vores gode service til dig som kunde og som en direkte konsekvens af den aktuelle markedssituation varsler vi fra 1. maj 2022 et forhøjet materialetillæg fra de nuværende 14,75% til 25,55%.

Udover at vores materialetillæg stiger per 1. maj 2022, forbeholder vi os retten til at afgive tilbud og ordrebekræftelser med en uforpligtende vejledende pris og at den endelige pris fastsættes på leveringstidspunktet. Grundet markedssituationen er vores tilbud, indtil andet meldes ud, gyldige i 5 hverdage fra afgivelsen og derefter med forbehold.

Vi hos LAPP sætter stor pris på dig som vores kunde. Din tillid motiverer os i denne vanskelige situation, og vi ser frem til et fortsat godt og succesfuldt samarbejde.Med venlig hilsen
Jens Kristensen
Salgschef Danmark
LAPP Miltronic AB

4395 0004
jens.kristensen(at)lapp.com

 

Adjusted supplementary charge as per 1st May 2022

Best partner

It is with growing concern that we all are following the geopolitical developments that are taking place in Eastern Europe and which have escalated in the first quarter. Our thoughts are with the Ukrainian people and those affected by the conflict. The war and its consequences show how important trusting and reliable cooperation is, but also how dependent we are on what is happening globally.

The situation in the market remains unstable and the trend that we at LAPP have seen over the past year during the pandemic will also continue into the second quarter of 2022. We see a continued challenge with rising prices and a lack of supply of raw materials, transportation and packaging. Rising energy prices are a reason for increased production costs and the limited availability of raw materials and long lead times means that our producing factories are sometimes forced to prioritize or reprioritize what can be produced due to a lack of material or components.

We work purposefully and focused on maintaining our high-quality offer to you, but as a consequence of the current market situation we need to announce an adjustment in our supplementary charge as per 1st May 2022, from today's 14.75% to 25.55%.

In addition to our adjusted supplementary charge, we also reserve the right to provide quotes and order confirmations with a non-binding indicative price and that the final price is determined at the time of delivery. Due to the unstable market situation, our quotes are valid for 5 working days from the date of offer and thereafter with reservation until further notice.

We at LAPP appreciate you as a customer very much. Your trust motivates us in this difficult situation and we look forward to our continued successful cooperation.


Best regards
Jens Kristensen
Sales Director Denmark
LAPP Miltronic AB

4395 0004
jens.kristensen(at)lapp.com

 

-----------------------------------------------

Meddelelse om vores prisliste i Excel form

lukker-excel-prisliste content

En prisliste i Excel er ikke længere tidssvarende. Derfor lukker vi pr. 1. marts 2022 ned for Excel-prislisten, som vi har brugt gennem de sidste 15 år. Vi ændrer ikke på vores listepriser eller måden vi regner vores priser på, det er blot selve Excel arket vi ikke længere opdaterer.

Excel-prislisten er ikke valid efter d. 1. marts 2022.

Du kan se dine priser når du er logget ind på vores webshop. Er du ikke allerede oprettet som bruger kan du blive det her. Kontakt gerne vores kundeservice eller din lokale kontakt for at få hjælp i brugen af vores webshop!

 

-----------------------------------------------

Ændring af materialetillæg pr. 1. december 2021 (English translation below)

Kære samarbejdspartner,

Siden efteråret 2020 har vi oplevet en situation omkring materialeforsyning, som vi aldrig har oplevet før. Efter sommeren 2021 kan vi se at den negative trend fortsætter og i mange situationer eskalerer med stigende priser og længere leveringstid fra vores leverandører til følge.

Årsagen er stigende priser på råvarer ikke kun for plast og metal samt energi i.f.m. produktionen men også for emballage og transport. Længere leveringstider for materialer samt produktionskapaciteten har påvirket situationen til det værre. Det betyder at vi må varsle stigning i vores midlertidige materialetillæg fra 7,9% til 14,75%* på alle ordre som modtages fra 1. december 2021. På kabler gælder materialetillægget på kobberbase 150 (pris før kobbertillæg).

Leveringstider samt ændringer varierer fra leverandør til leverandør. Men tendensen er tydelig – produktionsomkostningerne stiger og leveringstiden er usikker. At forudsige priser på et produkt 3-6 måneder i forvejen er ikke muligt.

Vi håber på din forståelse af den nuværende situation og vi arbejder hårdt på at sikre vores leveringskapacitet.

*) For vores kabler der indeholder silikone er materiale tillægget fra og med d. 01.03.22 på 23,5%.


Med venlig hilsen
Jens Kristensen
Salgschef Danmark
LAPP Miltronic AB

4395 0004
jens.kristensen(at)lapp.com

Adjusted supplementary charge as per 1st December 2021

Best partner,

since the autumn of 2020, we have experienced a situation with material supply that we have never experienced before. After the summer of 2021, we see that the negative trend continues and in many cases escalates with increasing prices and longer lead times from our suppliers.

The reason for this is increasing prices for raw materials, such as plastics and metals, for energy to produce but also for packaging and transport. Lead times for both materials and production capacity have also affected the situation for the worse, which means that we need to announce an increase in our temporary material surcharge from 7.9% to 14.75%* on all orders placed from 1 December 2021. The supplementary charge for materials concerns prices on copper base 150€/100kg for cables and cabling.

Lead times and replacement times vary from supplier to supplier, but the trend is clear – production costs increase and the lead times are uncertain. Predicting a product price 3-6 months ahead is impossible.

We hope for your understanding of the current situation and we work hard to ensure our delivery capacity.

*) For our silicone cables, the material surcharge is 23,5% from 1 March 2022.


Best regards
Jens Kristensen
Sales Director Denmark
LAPP Miltronic AB

4395 0004
jens.kristensen(at)lapp.com

 

-----------------------------------------------

Nyt midlertidigt materialetillæg pr. 1. juni 2021 (English translation below)

Kære kunde

I løbet af de seneste uger er situationen med mangel på materiale samt omkostninger til råmaterialer, transport og emballage fortsat med at stige, hvilket desværre gør, at vi nu tvinges til at advisere en yderligere prisjustering udover den, som træder i kraft den 1. maj 2021.

På baggrund af dette kommer vi til at tilføje et midlertidigt materialetillæg på 7,9% på hele vores sortiment, som vil gælde for alle ordrer, der afgives fra 1. juni 2021. På kabler gælder materialetillægget på kobberbase 150 (pris før kobbertillæg).

Grunden til, at vi vælger et materialetillæg i stedet for at ændre brutto- og nettopriser, er, at vi kan fjerne materialetillægget, så snart priserne er vendt tilbage til normalt niveau.

Siden andet kvartal af 2020 har den globale pandemi været fulgt af et kraftigt økonomisk opsving i både Asien og Nordamerika, hvilket har forårsaget mangel på råmaterialer. Denne tendens er steget kraftigt i de seneste måneder og uger.

På det seneste har flere globale leverandører af råmaterialer påberåbt sig force majeure. Priserne for visse typer termoplast samt kobber, stål og aluminium er steget med 20-30% indenfor de seneste måneder. Den stigende efterspørgsel efter råvarer har også medført en betydelig omkostningsstigning inden for logistik og emballagematerialer.

Vi gør vores bedste for at minimere effekten af disse omkostningsstigninger, men vi kan desværre ikke absorbere det fuldt ud. Vores globale indkøbsteam er konstant i kontakt med nøgleleverandører for at sikre tilgængelighed, minimere forsinkelser og i nogle tilfælde kigger efter alternative indkøbskanaler.

Det er i vores absolut største interesse at kommunikere dette med dig på en åben og ærlig måde. På nuværende tidspunkt kan vi desværre heller ikke udelukke yderligere prisstigninger, før situationen stabiliseres, og priserne begynder at falde igen.

Med venlig hilsen

Krister Karlsson
Adm. Direktør

LAPP Miltronic AB
Tlf.: +46 155 77782
Mail: Krister.karlsson(at)lappgroup.com

New temporary supplementary charge as per 1st June 2021

To our customers

Over the past few weeks, as a consequence of the situation with material shortages and a continuing rise in the costs of both raw materials, transport and packaging, we are now forced to advise you of a further price adjustment in addition to the one effective from 1 May 2021.

Against this background, from 1 June 2021, we will add a temporary supplementary charge of 7.9% on our entire range that will apply for all deliveries from 1 June 2021. This supplementary charge for materials concerns prices on copper base 150€/100kg for cables and cabling. The reason why we are applying a supplementary charge instead of changing our gross and net prices is that this will enable us to remove this supplementary charge as soon as materials prices go back to normal levels.

Since the second quarter of 2020, the global pandemic, followed by a strong economic recovery in both Asia and North America, have led to shortages of raw materials. This trend has sharply increased in recent months and weeks. Several global suppliers of raw materials have recently cited force majeure. Prices for certain thermoplastics, copper, steel and aluminium, have increased by between 20% and 30% in recent months. Increased demand for raw materials has also resulted in significant cost increases within logistics services and materials for packaging. We are doing our best to minimise the effects of these cost increases but we cannot absorb these in full. Our global purchasing team is in constant contact with key suppliers to assure access, minimise delays and in certain cases, find alternative purchase channels.

It is of the utmost importance for us to communicate this to you in an open and honest way and at this moment in time, we cannot exclude possible further price increases before the situation has stabilised and prices have started to go down again.

 

Kind regards

Krister Karlsson
CEO
LAPP Miltronic AB

Tel: +46 155 77782
krister.karlsson(at)lappgroup.com

 

-----------------------------------------------

Prisstigning pr. 1. maj 2021 (English translation below)

Kære kunde

Den pandemi, som vi nu har levet med i et års tid, fortsætter med at påvirke os på forskellig vis. De seneste måneder har vi oplevet kraftige prisstigninger på råmaterialer og transport.Det gælder især plastgranulat, som anvendes til produktion af kabel og kabeltilbehør. Kobberjusteringer kommer fremover til at ske månedsvis og adviseres her.

Vi har arbejdet hård med at sikre både levering og omkosntingsniveauet på de materialer, vi har brug for. Desværre har vi med den stigende efterspørgsel været tvunget ud i at øge antallet af leverandører for at minimere risikoen for leveringsproblemer.

På baggrund af de stigende priser på råmaterialer samt øgede omkostninger til at sikre indkøb af råmaterialer, er vi desværre nødsaget til at justere de gældende priser med 3% på kabler og tilbehør samt 2% på konfektionerede kabler og produkter. Prisstigningen gælder priser på kobberbase 150 for kabler og tilslutningskabler.

De nye priser gælder fra og med 1. maj 2021 for både brutto- og nettopriser samt tilbud, som udløber efter 1. maj 2021.

Har du spørgsmål i denne anledning, så kontakt da gerne din LAPP konsulent eller salgschef Jens Kristensen.


Med venlig hilsen

Krister Karlsson
Adm. Direktør

LAPP Miltronic AB
Tlf.: +46 155 777 82
Mail: krister.karlsson(at)lappgroup.com

Price increase as per 1st May 2021

Dear customer,

The pandemic that we have been living with for a year now continues to affect us in different ways. In recent months, we have experienced sharp price increases for raw materials and transport. This is especially true of plastic granules, which are used for the production of cable and cable accessories. Copper adjustments will in future take place monthly and are advised here.

We have worked hard to ensure both the delivery and the cost level of the materials we need. Unfortunately, with the increasing demand, we have been forced to increase the number of suppliers in order to minimize the risk of supply problems.

Due to the rising prices of raw materials and increased costs to secure the purchase of raw materials, we are unfortunately forced to adjust the current prices by 3% on cables and accessories and 2% on ready-made cables and products. The price increase applies to prices on copper base 150 for cables and connecting cables.

The new prices apply from 1st May 2021 for both gross and net prices as well as offers that expire after 1st May 2021.

If you have questions on this occasion, please contact your LAPP consultant or sales manager Jens Kristensen.


Best regards,

Krister Karlsson
MD

LAPP Miltronic AB
Phone: +46 155 777 82
Mail: krister.karlsson(at)lappgroup.com