Webshop

Information om priser

Revidering af priser fra 1. februar 2023 (English translation below)

Greve, 2022-12-14

Kære kunde

I de seneste år har vi oplevet turbulens på markedet med tilbagevendende prisjusteringer og vanskeligheder med at forudse tilgængelighed og levering. Det har tvunget os til at håndtere situationer med kort varsel og tilpasse os omstændighederne.

Vi står over for et nyt år med mange muligheder, men også mange udfordringer, da vi fortsat har krig og uroligheder i vores nærhed. Dette påvirker energi- og transportomkostninger, produktionsomkostninger og tilgængelighed. Råvarepriserne holder sig på et højt niveau i forhold til for 2-3 år siden, og vores vurdering på nuværende tidspunkt er, at der ikke forventes nogen drastisk ændring i den nærmeste fremtid.

Det generelle materialetillæg, som vi indførte i 2021, var tænkt som en midlertidig løsning til at håndtere situationen i en tid med konstante omkostningsstigninger på de fleste områder. Nu ser vi, at situationen har stabiliseret sig noget og vælger derfor at tage skridtet væk fra det generelle materialetillæg og justere vores priser uden dette for 2023.

De nye priser uden materialetillæg træder i kraft fra 1. februar 2023.

Vi hos LAPP sætter pris på dig som kunde. Din tillid til os er vigtig, og vi ser frem til vores fortsatte succesfulde samarbejde.


Med venlig hilsen
Jens Kristensen
Salgschef Danmark
LAPP Miltronic AB

4395 0004
jens.kristensen(at)lapp.com

 

 

Price revision from 1 February 2023

Greve, 2022-12-14

Dear Customer

In recent years, we have experienced turbulence in the market with recurring price adjustments and difficulties in predicting availability and delivery. This has forced us to deal with the situations at short notice and adapt to the prevailing circumstances.

We are facing a new year with many opportunities but also many challenges as we continue to have war and unrest in our vicinity that affects energy and transport cost, production costs and availability. The prices of raw materials remain at a high level compared to 2-3 years ago and our assessment at present is that no drastic change is to be expected in the near future.

The general material surcharge that we introduced in 2021 was intended as a temporary solution to handle the situation at a time of constant cost increases in most areas. Now we see that the situation has stabilized somewhat and therefore choose to take the step away from the general material surcharge and adjust our prices without this for 2023.

The new prices without material surcharges will take effect from 1 February 2023.

We at LAPP appreciate you as a customer. Your trust in us is important and we look forward to our continued successful cooperation.


Best regards
Jens Kristensen
Sales Director Denmark
LAPP Miltronic AB

4395 0004
jens.kristensen(at)lapp.com

 

-----------------------------------------------

Ændring af materialetillægget pr. 1. august 2022 (English translation below)

Greve, 2022-06-29

Kære kunde

LAPP har i efteråret 2021 og foråret 2022 være nødsaget til, at justere materialetillægget alt efter hvordan situationen på markedet løbende har ændret sig. Det gælder de omkostningsdrevne faktorer, som energipriser, transportudgifter, emballage, produktionsomkostninger og ikke mindst råmaterialepriser på både polymerer og metaller.

Desværre fortsætter situationen med et omskifteligt marked og vi kan ikke se en ende på de hurtige prisforandringer som har påvirket os i den sidste tid. Vi må desværre igen, advisere et nyt justeret materialetillæg på flere af vores produktgrupper iht. tabellen nedenfor.

De nye niveauer på materialetillægget gælder på alle nye ordrer, som lægges fr.om. 1. august 2022.

ProduktområdeEksisterende materialetillæg
t.o.m. 31. juli 2022
Nyt materialetillæg
f.o.m. 1. august 2022
Generelt materialetillæg på kabler, samt alle andre produktområder, der ikke er nævnt nedenfor25,55%28,55%
Mærkning14,75%14,75%
Sensorkabler og tilbehør, sensorer
(induktive, optiske, vision)
16,50%16,50%
Slange, kabelkanaler, lamper & lysdioder,
kabelkæder, kapslinger i plast & aluminium (inkl.kundetilpassede)
14,75-20,00%21,00%
Kundetilpasset kabling18,00%18,00%

 

Vi hos LAPP sætter pris på dig som kunde. Din tillid motiverer os i denne svære situation og vi ser frem til vort fortsatte gode samarbejde.

 

Med venlig hilsen
Jens Kristensen
Salgschef Danmark
LAPP Miltronic AB

4395 0004
jens.kristensen(at)lapp.com


 

Adjustment of our material surcharge from August 1, 2022

Greve, 2022-06-29

Dear Customer

During autumn 2021 and the spring of 2022, LAPP has been forced to adjust the material surcharge several times as the situation on the market has worsened in terms of cost driving factors, such as energy prices, transport, packaging, production costs and, not least, raw material prices for both polymers and metals.

The situation with a volatile market continues and we see no immediate end to the rapid price changes that have affected us in the past. We are therefore now announcing an adjustment of the material surcharge in several of our product areas according to the table below.

The adjusted material surcharge applies to all new orders placed from August 1, 2022.

Product areaExisting material surcharge
until July 31, 2022
New material surcharge
from August 1, 2022
General cable assortment and all other
product areas not mentioned below
25.55%28.55%
Labelling14.75%14.75%
Sensor cables and accessories, sensors
(inductive, optical, vision)
16.50%16.50%
Hose, cable ducts, lamps, LEDs,
cable chains, enclosures in plastic and
aluminium (incl. customized)
14.75-20.00%21.00%
Customized cabling18.00%18.00%

 

We at LAPP appreciate you as a customer. Your trust motivates us in this difficult situation and we look forward to our continued successful cooperation.


Best regards
Jens Kristensen
Sales Director Denmark
LAPP Miltronic AB

4395 0004
jens.kristensen(at)lapp.com

 

-----------------------------------------------

Ændring af materialetillægget pr. 1. juni 2022 (English translation below)

Kære kunde

LAPP har igennem efteråret 2021 og foråret 2022 været tvunget til at justere materialetillægget, alt efter hvordan situationen i markedet har ændret sig, når det gælder de omkostningskrævende faktorer, som energipriser, transport, emballage, produktionsomkostninger og ikke mindst råmaterialepriser på både polymerer og metaller.

Situationen med et ustabilt marked fortsætter og vi ser ingen ende på de mange prisforandringer som har påvirket os under det sidste års tid. Vi adviserer nu et differentieret materialetillæg, der bliver mindre generelt og mere retvisende. Vi har derfor glæden af ​​at nedsætte materialetillægget på nedenstående produktområder. De nye takster vil gælde alle nye ordrer, som lægges f.o.m. 1. juni 2022.

ProduktområdeEksisterende materialetillæg
t.o.m. 31. maj 2022
Nyt materialetillæg
f.o.m. 1. juni 2022
Mærkning, kabelkæde samt kapslinger
i plast og aluminium (inkl. kundetilpassede)
25,55%14,75%
Sensorkabler og tilbehør, sensorer
(induktive, optiske, vision)
25,55%16,50%
Kundetilpasset kabling25,55%18,00%
Slanger, kabelkanaler, lamper og lysdioder25,55%20,00%

 

Materialetillægget på øvrige produktområder vil være uforandret på 25,55%, indtil videre.

Vi hos LAPP sætter pris på dig som kunde. Din tillid motiverer os i denne svære situation og vi ser frem til vort fortsatte gode samarbejde.

 

Med venlig hilsen
Jens Kristensen
Salgschef Danmark
LAPP Miltronic AB

4395 0004
jens.kristensen(at)lapp.com


 

Change of our material surcharge valid as of June 1, 2022

Dear Customer

During autumn 2021 and the spring of 2022, LAPP has been forced to adjust the material surcharge several times as the situation on the market has worsened in terms of cost driving factors, such as energy prices, transport, packaging, production costs and, not least, raw material prices for both polymers and metals.

The situation with a volatile market continues and we see no immediate end to the rapid price changes that have affected us in the past. We are now announcing a differentiated material surcharge that will be less general and more accurate, and therefore we have the pleasure of reducing the material surcharge in the following product areas. The new levels will apply to all new orders placed as of June 1, 2022.

Product areaExisting material surcharge
through May 31, 2022
New material surcharge
as of June 1, 2022
Labelling, tow chains, enclosures in plastic
and aluminium (incl. customized)
25.55%14.75%
Sensor cables and accessories, sensors
(inductive, optical, vision)
25.55%16.50%
Customized cabling25.55%18.00%
Hose, cable ducts, lamps and LEDs25.55%20.00%

 

The material surcharge in other product areas will remain unchanged for the time being, at 25.55%.

We at LAPP appreciate you as a customer. Your trust motivates us in this difficult situation and we look forward to our continued successful cooperation.


Best regards
Jens Kristensen
Sales Director Denmark
LAPP Miltronic AB

4395 0004
jens.kristensen(at)lapp.com

 

-----------------------------------------------

Ændring af materialetillæg pr. 1. maj 2022 (English translation below)

Information om priser

Kære kunde

Det er med stigende bekymring, at vi alle følger den udvikling, der finder sted i Østeuropa, og som er eskaleret i løbet af første kvartal. Vores tanker går til de lokale og dem, der er ramt af konflikten. Konflikten og dens konsekvenser viser, hvor vigtigt et tillidsfuldt og pålideligt samarbejde er, men også hvor afhængige vi er af, hvad der sker globalt.

Situationen på markedet er fortsat ustabil, og den tendens vi i LAPP har set det seneste år under pandemien, vil desværre også fortsætte ind i andet kvartal af 2022. Vi ser ind i en fortsat udfordring med stigende priser og manglende adgang til råvarer, transport og emballage.

De stigende energipriser er en ustabil faktor, der oftere og oftere går igen som årsag til øgede produktionsomkostninger. Også det begrænsede udbud af råvarer og de lange leveringstider gør, at vores produktion nogle gange er tvunget til at prioritere efter hvad, der er muligt at producere, hvis der f.eks. er mangel på en komponent eller andet materiale.

Vi arbejder naturligvis målrettet og fokuseret på at fastholde vores gode service til dig som kunde og som en direkte konsekvens af den aktuelle markedssituation varsler vi fra 1. maj 2022 et forhøjet materialetillæg fra de nuværende 14,75% til 25,55%.

Udover at vores materialetillæg stiger per 1. maj 2022, forbeholder vi os retten til at afgive tilbud og ordrebekræftelser med en uforpligtende vejledende pris og at den endelige pris fastsættes på leveringstidspunktet. Grundet markedssituationen er vores tilbud, indtil andet meldes ud, gyldige i 5 hverdage fra afgivelsen og derefter med forbehold.

Vi hos LAPP sætter stor pris på dig som vores kunde. Din tillid motiverer os i denne vanskelige situation, og vi ser frem til et fortsat godt og succesfuldt samarbejde.Med venlig hilsen
Jens Kristensen
Salgschef Danmark
LAPP Miltronic AB

4395 0004
jens.kristensen(at)lapp.com

 

Adjusted supplementary charge as per 1st May 2022

Information om priser

Best partner

It is with growing concern that we all are following the geopolitical developments that are taking place in Eastern Europe and which have escalated in the first quarter. Our thoughts are with the Ukrainian people and those affected by the conflict. The war and its consequences show how important trusting and reliable cooperation is, but also how dependent we are on what is happening globally.

The situation in the market remains unstable and the trend that we at LAPP have seen over the past year during the pandemic will also continue into the second quarter of 2022. We see a continued challenge with rising prices and a lack of supply of raw materials, transportation and packaging. Rising energy prices are a reason for increased production costs and the limited availability of raw materials and long lead times means that our producing factories are sometimes forced to prioritize or reprioritize what can be produced due to a lack of material or components.

We work purposefully and focused on maintaining our high-quality offer to you, but as a consequence of the current market situation we need to announce an adjustment in our supplementary charge as per 1st May 2022, from today's 14.75% to 25.55%.

In addition to our adjusted supplementary charge, we also reserve the right to provide quotes and order confirmations with a non-binding indicative price and that the final price is determined at the time of delivery. Due to the unstable market situation, our quotes are valid for 5 working days from the date of offer and thereafter with reservation until further notice.

We at LAPP appreciate you as a customer very much. Your trust motivates us in this difficult situation and we look forward to our continued successful cooperation.


Best regards
Jens Kristensen
Sales Director Denmark
LAPP Miltronic AB

4395 0004
jens.kristensen(at)lapp.com

 

-----------------------------------------------

Meddelelse om vores prisliste i Excel form

lukker-excel-prisliste content

En prisliste i Excel er ikke længere tidssvarende. Derfor lukker vi pr. 1. marts 2022 ned for Excel-prislisten, som vi har brugt gennem de sidste 15 år. Vi ændrer ikke på vores listepriser eller måden vi regner vores priser på, det er blot selve Excel arket vi ikke længere opdaterer.

Excel-prislisten er ikke valid efter d. 1. marts 2022.

Du kan se dine priser når du er logget ind på vores webshop. Er du ikke allerede oprettet som bruger kan du blive det her. Kontakt gerne vores kundeservice eller din lokale kontakt for at få hjælp i brugen af vores webshop!

 

-----------------------------------------------

Ændring af materialetillæg pr. 1. december 2021 (English translation below)

Kære samarbejdspartner,

Siden efteråret 2020 har vi oplevet en situation omkring materialeforsyning, som vi aldrig har oplevet før. Efter sommeren 2021 kan vi se at den negative trend fortsætter og i mange situationer eskalerer med stigende priser og længere leveringstid fra vores leverandører til følge.

Årsagen er stigende priser på råvarer ikke kun for plast og metal samt energi i.f.m. produktionen men også for emballage og transport. Længere leveringstider for materialer samt produktionskapaciteten har påvirket situationen til det værre. Det betyder at vi må varsle stigning i vores midlertidige materialetillæg fra 7,9% til 14,75%* på alle ordre som modtages fra 1. december 2021. På kabler gælder materialetillægget på kobberbase 150 (pris før kobbertillæg).

Leveringstider samt ændringer varierer fra leverandør til leverandør. Men tendensen er tydelig – produktionsomkostningerne stiger og leveringstiden er usikker. At forudsige priser på et produkt 3-6 måneder i forvejen er ikke muligt.

Vi håber på din forståelse af den nuværende situation og vi arbejder hårdt på at sikre vores leveringskapacitet.

*) For vores kabler der indeholder silikone er materiale tillægget fra og med d. 01.03.22 på 23,5%.


Med venlig hilsen
Jens Kristensen
Salgschef Danmark
LAPP Miltronic AB

4395 0004
jens.kristensen(at)lapp.com

Adjusted supplementary charge as per 1st December 2021

Best partner,

since the autumn of 2020, we have experienced a situation with material supply that we have never experienced before. After the summer of 2021, we see that the negative trend continues and in many cases escalates with increasing prices and longer lead times from our suppliers.

The reason for this is increasing prices for raw materials, such as plastics and metals, for energy to produce but also for packaging and transport. Lead times for both materials and production capacity have also affected the situation for the worse, which means that we need to announce an increase in our temporary material surcharge from 7.9% to 14.75%* on all orders placed from 1 December 2021. The supplementary charge for materials concerns prices on copper base 150€/100kg for cables and cabling.

Lead times and replacement times vary from supplier to supplier, but the trend is clear – production costs increase and the lead times are uncertain. Predicting a product price 3-6 months ahead is impossible.

We hope for your understanding of the current situation and we work hard to ensure our delivery capacity.

*) For our silicone cables, the material surcharge is 23,5% from 1 March 2022.


Best regards
Jens Kristensen
Sales Director Denmark
LAPP Miltronic AB

4395 0004
jens.kristensen(at)lapp.com

 

-----------------------------------------------

Nyt midlertidigt materialetillæg pr. 1. juni 2021 (English translation below)

Kære kunde

I løbet af de seneste uger er situationen med mangel på materiale samt omkostninger til råmaterialer, transport og emballage fortsat med at stige, hvilket desværre gør, at vi nu tvinges til at advisere en yderligere prisjustering udover den, som træder i kraft den 1. maj 2021.

På baggrund af dette kommer vi til at tilføje et midlertidigt materialetillæg på 7,9% på hele vores sortiment, som vil gælde for alle ordrer, der afgives fra 1. juni 2021. På kabler gælder materialetillægget på kobberbase 150 (pris før kobbertillæg).

Grunden til, at vi vælger et materialetillæg i stedet for at ændre brutto- og nettopriser, er, at vi kan fjerne materialetillægget, så snart priserne er vendt tilbage til normalt niveau.

Siden andet kvartal af 2020 har den globale pandemi været fulgt af et kraftigt økonomisk opsving i både Asien og Nordamerika, hvilket har forårsaget mangel på råmaterialer. Denne tendens er steget kraftigt i de seneste måneder og uger.

På det seneste har flere globale leverandører af råmaterialer påberåbt sig force majeure. Priserne for visse typer termoplast samt kobber, stål og aluminium er steget med 20-30% indenfor de seneste måneder. Den stigende efterspørgsel efter råvarer har også medført en betydelig omkostningsstigning inden for logistik og emballagematerialer.

Vi gør vores bedste for at minimere effekten af disse omkostningsstigninger, men vi kan desværre ikke absorbere det fuldt ud. Vores globale indkøbsteam er konstant i kontakt med nøgleleverandører for at sikre tilgængelighed, minimere forsinkelser og i nogle tilfælde kigger efter alternative indkøbskanaler.

Det er i vores absolut største interesse at kommunikere dette med dig på en åben og ærlig måde. På nuværende tidspunkt kan vi desværre heller ikke udelukke yderligere prisstigninger, før situationen stabiliseres, og priserne begynder at falde igen.

Med venlig hilsen

Krister Karlsson
Adm. Direktør

LAPP Miltronic AB
Tlf.: +46 155 77782
Mail: Krister.karlsson(at)lappgroup.com

New temporary supplementary charge as per 1st June 2021

To our customers

Over the past few weeks, as a consequence of the situation with material shortages and a continuing rise in the costs of both raw materials, transport and packaging, we are now forced to advise you of a further price adjustment in addition to the one effective from 1 May 2021.

Against this background, from 1 June 2021, we will add a temporary supplementary charge of 7.9% on our entire range that will apply for all deliveries from 1 June 2021. This supplementary charge for materials concerns prices on copper base 150€/100kg for cables and cabling. The reason why we are applying a supplementary charge instead of changing our gross and net prices is that this will enable us to remove this supplementary charge as soon as materials prices go back to normal levels.

Since the second quarter of 2020, the global pandemic, followed by a strong economic recovery in both Asia and North America, have led to shortages of raw materials. This trend has sharply increased in recent months and weeks. Several global suppliers of raw materials have recently cited force majeure. Prices for certain thermoplastics, copper, steel and aluminium, have increased by between 20% and 30% in recent months. Increased demand for raw materials has also resulted in significant cost increases within logistics services and materials for packaging. We are doing our best to minimise the effects of these cost increases but we cannot absorb these in full. Our global purchasing team is in constant contact with key suppliers to assure access, minimise delays and in certain cases, find alternative purchase channels.

It is of the utmost importance for us to communicate this to you in an open and honest way and at this moment in time, we cannot exclude possible further price increases before the situation has stabilised and prices have started to go down again.

 

Kind regards

Krister Karlsson
CEO
LAPP Miltronic AB

Tel: +46 155 77782
krister.karlsson(at)lappgroup.com

 

-----------------------------------------------

Prisstigning pr. 1. maj 2021 (English translation below)

Information om priser

Kære kunde

Den pandemi, som vi nu har levet med i et års tid, fortsætter med at påvirke os på forskellig vis. De seneste måneder har vi oplevet kraftige prisstigninger på råmaterialer og transport.Det gælder især plastgranulat, som anvendes til produktion af kabel og kabeltilbehør. Kobberjusteringer kommer fremover til at ske månedsvis og adviseres her.

Vi har arbejdet hård med at sikre både levering og omkosntingsniveauet på de materialer, vi har brug for. Desværre har vi med den stigende efterspørgsel været tvunget ud i at øge antallet af leverandører for at minimere risikoen for leveringsproblemer.

På baggrund af de stigende priser på råmaterialer samt øgede omkostninger til at sikre indkøb af råmaterialer, er vi desværre nødsaget til at justere de gældende priser med 3% på kabler og tilbehør samt 2% på konfektionerede kabler og produkter. Prisstigningen gælder priser på kobberbase 150 for kabler og tilslutningskabler.

De nye priser gælder fra og med 1. maj 2021 for både brutto- og nettopriser samt tilbud, som udløber efter 1. maj 2021.

Har du spørgsmål i denne anledning, så kontakt da gerne din LAPP konsulent eller salgschef Jens Kristensen.


Med venlig hilsen

Krister Karlsson
Adm. Direktør

LAPP Miltronic AB
Tlf.: +46 155 777 82
Mail: krister.karlsson(at)lappgroup.com

Price increase as per 1st May 2021

Information om priser

Dear customer,

The pandemic that we have been living with for a year now continues to affect us in different ways. In recent months, we have experienced sharp price increases for raw materials and transport. This is especially true of plastic granules, which are used for the production of cable and cable accessories. Copper adjustments will in future take place monthly and are advised here.

We have worked hard to ensure both the delivery and the cost level of the materials we need. Unfortunately, with the increasing demand, we have been forced to increase the number of suppliers in order to minimize the risk of supply problems.

Due to the rising prices of raw materials and increased costs to secure the purchase of raw materials, we are unfortunately forced to adjust the current prices by 3% on cables and accessories and 2% on ready-made cables and products. The price increase applies to prices on copper base 150 for cables and connecting cables.

The new prices apply from 1st May 2021 for both gross and net prices as well as offers that expire after 1st May 2021.

If you have questions on this occasion, please contact your LAPP consultant or sales manager Jens Kristensen.


Best regards,

Krister Karlsson
MD

LAPP Miltronic AB
Phone: +46 155 777 82
Mail: krister.karlsson(at)lappgroup.com